Denkvoer
Column

De zomer is niet alleen een tijd om niets te doen, of een periode van ontspanning, maar juist om op te laden voor een nieuw seizoen. Het is ook een ideaal  moment om op te laden, je klaar te maken voor een nieuw seizoen en ruimte te maken voor persoonlijke groei. Hier zijn acht lessen over geestelijke groeien tijdens jouw zomervakantie.

In het begin van het Evangelie van Marcus geeft Jezus ons een reeks verhalen die ingaan op groei. Het zijn gelijkenissen, verhalen met een boodschap. Die boodschap gaat verder dan alleen wat je ziet aan de oppervlakte. Voor wie bereid is verder te kijken, bevatten deze verhalen waardevolle lessen over hoe Gods koninkrijk vorm krijgt… in de tijd van Jezus én in ons eigen leven.

Les 1 Verwacht het onverwachte

“Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.” (Marc. 4:3)

Wij zien verandering graag direct. Een plotselinge ommekeer. Een tastbaar verschil.

De luisteraars van Jezus hoopten op een grootse redding, vol machtsvertoon, die Gods volk onmiddellijk herstel zou brengen. Maar Jezus stelt hun verwachtingen bij.

Gods werk manifesteert zich vaak anders dan we verwachten. Het koninkrijk komt zoals een boer die gaat zaaien. Vanuit een richting die we niet hadden voorzien. Het is in het stille ontkiemen van zaden, in de langzame groei van planten, in de gestage vooruitgang van het leven dat Gods Koninkrijk zich in ons leven manifesteert.Wil je deze zomer God zien?. Stop dan eens met kijken naar de lucht, naar tekenen van kracht. Kijk eens naar de grond en zie wat je niet had verwacht.

Wat zie jij opkomen? Wat ontkiemd er in jouw leven? Wat gebeurt er om je heen? Gods werk komt vaak anders dan je denkt, en vanuit een andere richting dan je misschien wil.

Les 2 Vier het kleine begin

“Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn schaduw. (Markus 4:30–32)

Voor de luisteraars van Jezus moet dit een verbijsterende voorstelling zijn geweest. Een onbekende rabbi, omringd door een handjevol vissers. Was dit echt het beloofde herstel voor Israël? Hoe kon Gods plan voor een nieuwe wereld, een samenleving zonder pijn en verdriet, maar vol kracht, voortkomen uit zo'n onbeduidend begin?

Jezus' boodschap was en is duidelijk: veracht het kleine begin niet. Zie een klein begin niet als onbelangrijk of krachteloos. Het mag er misschien niet indrukwekkend uitzien, maar het is juist dit kleine begin dat uitgroeit tot het groots en krachtig Koninkrijk van God, waar eeuwenlang over gesproken werd. Zoals al in Ezechiël 17:23 werd voorspeld, zal het uitgroeien tot een boom zo groot dat de vogels van het veld erin zullen wonen en de hele wereld uiteindelijk bescherming zal vinden in de schaduw van haar takken.

Een klein begin is geen teken van zwakte of onbelangrijkheid. Het is een belofte van potentieel en mogelijkheden. Het kleine zaad heeft de potentie om uit te groeien tot een enorme boom, die niet alleen voedt maar ook beschutting biedt.

Daarom, laten we de kleine beginselen vieren. Zie de waarde, Voedt de groei. En heb geduld. Kijk niet neer op een bescheiden begin, maar voed en koester het, want het is de bron van toekomstige groei en verandering.

Les 3 Het geheim van verborgen groei

Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. 28 Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. (Marc 4:26–29)

Dit is een treffend beeld. Een boer zaait, slaapt, en oogst tenslotte… zonder dat hij begrijpt hoe de groei plaatsvindt. Net zoals jij en ik de groei in ons eigen hart niet begrijpen. Laat staan controleren.. We kunnen ons hart bewerken, het verzorgen, er rust en stilte in brengen, maar de groei zelf komt niet uit onze handen. Het is een verborgen proces, dat zich diep in ons afspeelt, vaak onmerkbaar totdat de eerste scheuten zichtbaar worden.

Jouw actie is dan ook niet om harder te werken, te trekken of te duwen. Groeien in liefde is niet het forceren van onszelf om meer liefdevol te zijn. Groei in standvastigheid niet van proberen harder te zijn. Dat kan zelfs vrucht kapot maken. Het gaat erom dat we het Woord van God toestaan om in ons te werken en ons te veranderen.

We kunnen het groeiproces niet beheersen, maar we kunnen wel zorgen voor de juiste omstandigheden. Water, goede grond, zonlicht: deze elementen zijn essentieel voor de groei van planten. Op dezelfde manier hebben wij ook bepaalde dingen nodig om te groeien in ons spirituele leven. Tijd, stilte, gebed, meditatie, studie, of gemeenschap. Misschien zijn het momenten van uitdaging en worsteling die ons dwingen om dieper te graven en stevigere wortels te slaan.

Wat heb jij nodig om te groeien? Hoe ga je daarvoor zorgen? Het is een uitnodiging om bewust na te denken over wat ons voedt, en om actief stappen te ondernemen om die dingen in ons leven te brengen.

Het geheim van verborgen groei is een herinnering dat het Koninkrijk van God vaak op onzichtbare manieren in ons werkzaam is. Het is een uitnodiging om te vertrouwen op dat verborgen proces, zelfs als we niet altijd de directe resultaten kunnen zien. En het is een bemoediging dat, op de juiste tijd, er een oogst zal zijn.

Les 4 Focus op de vrucht

“En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is.” (Marc 4:29)

De boer die de sikkel hanteert wanneer de oogst rijp is, roept het beeld op van God zelf.Het verraad die  diepere betekenis in dit verhaal, namelijk het beeld van God als de oogster.  Hij wacht geduldig tot de mens vrucht draagt om te oogsten bij Zijn terugkeer.

De tijd van Jezus op aarde kan worden gezien als de zaaitijd, voorafgaand aan de oogsttijd van God. Wanneer de boer 'opstaat', wordt het tijd om te oogsten. In deze context symboliseert het 'opstaan' van de boer de naderende komst van Gods Koninkrijk.

Dit verhaal dient zowel als belofte, waarschuwing en aanmoediging. Zoals de dag volgt op de nacht en de seizoenen elkaar ieder jaar als klokwerk volgen, zo zal Gods Koninkrijk zeker komen. Het moedigt ons ook aan om met een nieuwe bril naar ons leven te kijken: Hoe draagt mijn leven vrucht?

Stel jezelf de vraag: Welke vrucht draagt jouw leven? Deze vraag nodigt ons uit om te reflecteren op ons leven en de impact die we hebben op de wereld om ons heen, in afwachting van de oogst van God. Aan het einde van je leven denk je niet aan wat je hebt gepresteerd. Het enige dat overblijft is vrucht. Het is een uitnodiging om vrucht te dragen die blijft, in het licht van de komende oogst.

Les 5 De snelheid van groei

Groei klinkt als een langzaam proces. Het is geen eenvoudige aan-of-uitknop. Neem bijvoorbeeld een eikel: het begint pas na 6 weken te ontkiemen, en na 2,5 maand heb je slechts een plantje dat nog geen 5 cm groot is.

Maar laat je niet misleiden door het idee dat groei altijd langzaam verloopt. Kijk eens naar bloemzaadjes, bonen of tomaten. Als je deze in de juiste grond stopt, beginnen de wortels binnen een paar dagen al te groeien en zich te vertakken. Binnen een week komen ze al boven de grond uit. Slechts één week!

Ik vind het een fascinerende gedachte om over na te denken: Hoeveel zou jij kunnen groeien in een week? En hoeveel dan in een twee- of drieweekse zomervakantie? Wat heb jij hiervoor nodig aan voeding en ruimte?

Les 6 We veel heeft, krijgt nog meer

24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden. 25 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. (Marc 4:24–25)

In de wereld is niet alles gelijk verdeeld. Veel zaken volgen de zogenaamde 'Pareto-verdeling'. Rijkdom belandt in elk systeem in de handen van een klein aantal mensen; het creatieve werk in elke organisatie of team komt uiteindelijk van een paar mensen; de meest bekwame mensen in een bepaalde sector krijgen uiteindelijk de beste opdrachten, en steeds meer daarvan.

Jezus lijkt hier te suggereren dat dit principe ook geldt voor geestelijke groei. De mate waarin jij aandacht schenkt aan Jezus' woorden beïnvloedt jouw groei. Diegenen die de meeste aandacht schenken, ervaren dat Gods woord in hen steeds meer werkt. Hoe dieper je duikt in wat Jezus zegt, hoe meer je begrijpt en ontvangt. Maar degenen die op een oppervlakkig niveau blijven, missen wat God overal om ons heen doet.

Dit is een aanmoediging, waarschuwing en belofte in één. Het spoort ons aan om aandachtig te zijn, om te luisteren en te streven naar dieper begrip. Het waarschuwt ons ook dat oppervlakkige betrokkenheid ons niet de volle rijkdom van Gods werk in ons leven zal laten ervaren. En het belooft ons dat als we ons openstellen en actief betrokken zijn bij onze geestelijke groei, we daar rijkelijk voor beloond zullen worden.

Les 7 Wortel schieten

"Bij anderen is het zaad op rotsachtige plekken gevallen. Zij nemen het woord met vreugde aan zodra zij het horen, maar zij hebben geen wortel, en zijn mensen van het ogenblik; wanneer zij omwille van het woord worden beproefd of vervolgd, komen zij onmiddellijk ten val." (Marc 4:16-17)

In Markus 4 noemt Jezus twee grote redenen om NIET te groeien. De eerste is het ontbreken van wortels. Mensen van het ogenblik, noemt Jezus hen. Het zijn diegenen die in eerste instantie met vreugde en enthousiasme op het evangelie reageren, maar hun geloof heeft geen diepe wortels. Wanneer ze worden geconfronteerd met beproevingen, vervolging of zelfs de alledaagse moeilijkheden van het leven, valt hun geloof uiteen.

De les hier is niet alleen een waarschuwing, maar ook een uitnodiging. Het is een oproep om niet tevreden te zijn met een oppervlakkige, vluchtige relatie met God, maar om te streven naar een geloof dat diep geworteld is in het kennen en volgen van Jezus.

Maar hoe ontwikkelen we zulke diepe wortels? Dit vereist meer dan alleen het passief horen of lezen van Gods Woord; we moeten actief bezig zijn met het begrijpen, overdenken en toepassen ervan in ons dagelijks leven. Dit kan betekenen dat we tijd moeten investeren in stille tijd, gebed, bijbelstudie, en gemeenschap met andere gelovigen.

Daarnaast moeten we ook bereid zijn om door de beproevingen heen te gaan, in plaats van ze te vermijden of erdoor ontmoedigd te raken. Juist in deze moeilijke tijden kunnen we ervaren hoe God ons vasthoudt en ons geloof sterker maakt. Laten we in plaats daarvan streven naar een geloof dat diep geworteld is en bestand is tegen de stormen van het leven, wetende dat het in deze diepte dat we de volheid van Gods liefde en genade ervaren.

Les 8 Voorkom verstikking

En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. (Marc 4:18–19)

De tweede hindernis die Jezus aangeeft voor onze groei, zijn de verstikkende elementen van het leven: zorgen en verleidingen.

Het is belangrijk dat we een gezond verantwoordelijkheidsgevoel niet verwarren met zorgen. En we moeten de verleidingen van alles wat schittert en blinkt in ons leven onder ogen zien en erkennen. Deze elementen zijn niet alleen storend of onschuldig, maar ze kunnen ook onze vruchtbaarheid belemmeren.

De aanmoediging van Jezus lijkt erop gericht te zijn: zorg ervoor dat je de 'distels' in je leven geen kans geeft. Geloof dat moet groeien in een tuin vol met zorgen en verlangens naar andere zaken, kan gemakkelijk verstikt raken.

We mogen waakzaam zijn en de omstandigheden die ons geloof kunnen verstikken, herkennen en beheersen. Het creëren van een gezonde spirituele omgeving is essentieel voor onze geestelijke groei en vruchtbaarheid.

1-95046.png
Geschreven door
Wouter de Vos

In de moderne wereld gaat leiderschap verder dan alleen het behalen van doelen. Wouter de Vos onthult de zes bouwstenen van impactvol leiderschap.

Denkvoer
Column

It ain't over, till it's over

Lees volgende Story
pexels-eberhard-grossgasteiger-691668.jpg