Algemene Voorwaarden

Onder weekend wordt verstaan: Karakterweekend Schotland, Karakterweekend Nederland, Karakterweekend Ardennen, Karakterweekend Noorwegen, Karakterweekend IJsland, Vader Zoon weekend, Vader Dochter weekend, Fit to Serve, A/Way, Tweede Helft, Bedrijfschallenge en een Leadershipchallenge.

Onder De 4e Musketier wordt verstaan: 4M en Life netwerk.

Een weekend wordt georganiseerd door de 4e Musketier. Het weekend zal worden geleid door een projectleider.

Een weekend is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is inspiratie vanuit Gods Woord voor mensen in een avontuurlijke omgeving.

Een weekend kan ook op doordeweekse dagen worden georganiseerd.

1. Inschrijving

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

De minimale leeftijd voor deelname aan een weekend is 18 jaar. Bij een Vader-zoon weekend en een Vader-dochter weekend neemt de meerderjarige vader met zijn tienerzoon of dochter (tussen 12 en 18 jaar) deel aan het weekend. De tiener neemt deel onder begeleiding van de eigen (stief/pleeg/adoptie)vader.

De 4e Musketier heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren.

Voor een weekend geldt een minimumaantal deelnemers. De 4e Musketier behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen het weekend te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover uiterlijk 3 maanden vóór vertrek geïnformeerd. Het betaalde inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.

Indien de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een weekend waarbij een vliegticket moet worden geboekt door de deelnemer, dan mag de deelnemer niet eerder een ticket boeken, dan dat de 4e Musketier heeft aangeven of het weekend door zal gaan. Daarbij wordt er uiteraard gestreefd om zo snel mogelijk te melden of het weekend wel of niet door zal gaan. De 4e Musketier kan bij annulering niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van een vliegticket wanneer een deelnemer de ticket te vroeg heeft geboekt.

In geval van overmacht heeft de 4e Musketier het recht het weekend te annuleren of voor of tijdens het weekend aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Met allergieën en dieetwensen kan in veel gevallen rekening worden gehouden, na voorafgaande opgave aan de 4e Musketier. De volledige uitvoering hiervan kan echter niet worden gegarandeerd. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de deelnemer. Hiervoor zal een aparte factuur worden gestuurd.

Deelname brengt voor de deelnemer aanvullende kosten met zich mee die voor eigen rekening van de deelnemer komen zoals de kosten voor vervoer naar de startlocatie van het weekend, de benodigde uitrusting, een visum en eventueel benodigde inentingen.

Betaling en annulering

Annuleringen lopen via 4M office. Neem dat ook contact op met 4M office mocht je onverhoopt toch niet meer mee kunnen op de door jou geboekte activiteit. Mondelingen toezeggingen over annuleringen zijn niet geldig zonder schriftelijke bevestiging via bijvoorbeeld mailcontact. Voor de contactgegevens en bereikbaarheid van 4M office zie: https://www.4m.nl/contact.

• Bij annulering bedragen de minimale annuleringskosten € 75,- per inschrijving.
• Bij annulering voor een reis met 4LIFE bedragen de minimale annuleringskosten € 250,- per persoon.
• Bij annulering binnen twee maanden voor de start van een weekend bedragen de annuleringskosten 100% van het inschrijfgeld.

Voor rekening gegevens van De 4e Musketier zie: https://www.4m.nl/geven.

2. Verzekering

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in het land waar het weekend plaatsvindt.

Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in het land waar het weekend plaatsvindt, inclusief eventuele repatriëringskosten.

De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een buitsport activiteit in de categorie avontuurlijk en/of gevaarlijk in het land waar een weekend plaatsvindt. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren. Een weekend kan door de verzekeringsmaatschappij worden beoordeeld als avontuurlijk of gevaarlijk. Dit verschilt per verzekering.

3. Media

Tijdens een weekend worden mediabeelden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer kan voor komen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. De deelnemer ontvangt daar geen vergoeding voor.

4. Een weekend

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het weekend in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt of die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan de deelnemer van (verdere) deelname aan het weekend worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

Het is deelnemers tijdens een weekend niet toegestaan te roken en/of verdovende middelen te gebruiken. Alcoholische dranken zijn slechts toegestaan voor zover die door de 4e Musketier ter beschikking worden gesteld.

Deelnemer zijn verplicht alle middelen en materialen die zijn voorgeschreven in de voor het weekend opgestelde paklijst mee te nemen. Deelnemer draagt zorg voor materiaal van deugdelijke kwaliteit. Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen, anders dan de voorgeschreven hoeveelheid drinkwater.

Het is niet toegestaan een horloge, telefoon, foto- en filmapparatuur mee te nemen en/of te gebruiken, anders dan twee opgeladen telefoons per team welke in een daartoe uitgereikt noodpakket kunnen worden opgeborgen. In geval van nood kan een van deze telefoons worden gebruikt volgens de daartoe verstrekte instructie.

De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de 4e Musketier. De deelnemer stelt de 4e Musketier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van het weekend, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal uiterlijk aan het einde van het weekend op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de 4e Musketier en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De 4e Musketier is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing en dergelijke aan de deelnemer in rekening te brengen.

De 4e Musketier neemt minimaal één EHBO-er mee tijdens het weekend. Deze EHBO-er is bevoegd om tijdens een weekend het besluit te nemen de deelname van een deelnemer te beëindigen indien voortzetting naar de mening van de EHBO-er niet meer verantwoord is.

Wanneer bij een deelnemer sprake is van een medische indicatie dan dient de 4e Musketier hiervan voor aanvang van het weekend in kennis te zijn gesteld.

De 4e Musketier kan besluiten om tijdslimieten in te stellen en deelnemers uit een weekend te halen indien deze limieten niet gehaald worden.

Deelnemers dienen een door de projectleider aangewezen persoon te informeren als ze onverhoopt zijn verdwaald.

Deelnemers kunnen de 4e Musketier niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.

De 4e Musketier kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of een weekend geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de 4e Musketier, noodzakelijk maakt.

De 4e Musketier behoudt zich tevens het recht voor om start en/of eindtijden te veranderen.

Deelnemers kunnen bij een besluit van de organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van het inschrijfgeld.
De deelnemer dient zichzelf vooraf goed te informeren ten aanzien van de activiteiten, gevaar en risico’s.

5. Klachten
De 4e Musketier is er van overtuigd, dat de aangeboden weekend in de juiste verhouding staat tot het inschrijfgeld. Mochten er onverhoopt toch klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de projectleider te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken, dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer ter een begeleidend schrijven binnen één maand na terugkeer schriftelijk in te dienen bij de 4e Musketier.

6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een weekend is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.

De 4e Musketier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan een weekend. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van een weekend, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

De 4e Musketier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door, verband houdend met of voortvloeiend uit ontoereikende conditie en/of gezondheid van jou, overschatting van de vermogens door jou of het bewust negeren van instructies.